Ronimisseina kasutamise tingimused ja reeglid

Riskid - Kaljuronimine on ohtlik spordiala ja harrastus, millega võivad kaasneda väga tõsised vigastused. Isikud, kes osalevad nimetatud tegevusalal, peavad olema teadlikud ja aktsepteerima neid riske ning vastutama oma tegevuse ja selle tagajärgede eest.

Vaatama sellele, et ronimissein on rajatis, on tema kasutamisega seotud riskid mitte vähem ohtlikud kui looduslikel kaljudel või mägedes ronimisel. Ronimisseinale poltidega kinnitatud ronimisnukid võivad lahti tulla (pöörelda) või puruneda.

Bouldering ronimisseina alla laotatud pehmendusmatid on mõeldud seinalt hüppamise või

kukkumise pehmendamiseks. PEHMENDUSMATID EI MUUDA RONIMIST OHUTUMAKS. Murtud või nikastatud jäsemed on bouldering ronimise tüüpilised vigastused, mis võivad juhtuda vaatamata pehmele maandumisele. Kontrollimatu hüppamine ja kukkumine võivad põhjustada vigastusi nii endale kui ka teistele ronijatele.

Ronimine, mis on sinu võimete piiril või üle selle, võib lõppeda seinalt lahtikukkumisega. Seinalt kukkumine võib kaasa tuua vigastusi. Enne iga ronimist pead sa ise hindama kõik riskid.

Meie vastutus – Käina Spordikeskus on kehtestanud oma ronimisseina kasutamiseks reeglid, mis ei ole mõeldud piirama ronimisseina kasutamise nautimist, vaid selleks et tagada ronijate ohutust. Reeglid on kohustuslikud ja ei kuulu vaidlustamisele. Juhul kui sa ei ole valmis neid reegleid järgima, siis ronimisseina esindajal (administraatoril) on õigus paluda sul ronimisseinalt lahkuda.

Sinu vastutus - tegutse ja käitu teiste ronimisseina kasutajate suhtes vastutustundlikult.

Ronimisseinale on paigaldatud „hea ronimistava“ selgitused aktsepteeritud julgestusvõtete ja meetodite kohta, suhtlemise ja käitumise kohta ronimisseinal.

Ronimine ilma järelvalveta - ilma järelvalveta ronimiseks pead sa olema kompetentne, valdama julgestusvõtteid ronimisel, kukkumise pidurdamisel.

Enne ronimisseinal ronimist pead sa olema registreerunud selle kasutajaks. „Registreerimislehe“ täitmise ja allkirjastamisega sa kinnitad, et oskad kasutada varustust, oled valmis täitma kõiki ronimisseina kasutamise reegleid, mõistad kõiki ronimisseina kasutamisega seotud riske.

Juhul kui sa ei ole kindel varustuse ja tehnikate kasutamises, ära püüa seda kasutada, ilma juhendaja või kompetentse ronija juuresolekuta.

Järelevalve all ronimine – alaealistel on lubatud ronida vaid juhendajate või täiskasvanu järelvalve all, kes on valmis võtma täielikku vastutust nende ronijate turvalisuse eest.

 


Ronimisseina kasutamise reeglid

Üldine ohutus

1. Ronimise treeningud toimuvad vastavalt treeningute ajakavale või siis eraldi kokkulepitud aegadel. Ronimistreeningute ajakava on üleval Käina Spordikeskuse kodulehel www.kainaspordikeskus.ee

2. Enne ronimisseina kasutamist registreeri end ronimisseina vastutavale esindajale (administraatorile)

3. Ronimisseinal pead sa üles näitama tähelepanelikkust, tervet mõistust ja hoolivust.

4. Probleemidest seoses ronimisseinaga, selle varustusega või teiste ronijate käitumisega teavita ronimisseina esindajat (administraatorit).

5. Ole teadlik kaasronijatest sinu ümber, sellest kuidas sinu tegevus neid mõjutab.

6. Ära sega ronijaid ajal kui nad ronivad või julgestavad.

7. Ole tähelepanelik seinal olevate ronijate suhtes, kes võivad igal ajahetkel lahti kukkuda.

8. Hoidu ronimisseina all seismisest, välja arvatud juhud kui kedagi julgestad.

Ära seisa vahetult ronimisseinal oleva ronija all.

Ronimisseina üldised reeglid

1. Ronimisseinal on keelatud suitsetamine, alkoholi tarbimine, viibimine narko- või alkoholijoobes.

2. Välisjalanõudes ja paljajalu ronimine on keelatud.

3. Ronimissussides mööda spordikeskust käimine on keelatud.

4. Ronimisseina esisel põrandal on keelatud toiduainete hoidmine ja tarbimine.

5. Isiklikke asju hoida ronimistsoonist eemal

6. Ronimisseina varustuse kulumise ja seina ümbruse reostuse vähendamiseks on keelatud kasutada lahtist pulbrilist magneesiumit. Lubatud on vedelmagneesium. Pehmendusmattidele ja põrandale maha aetud Mg tuleb selle kasutajal endal koheselt ära koristada.

8. Treeningu lõpus on treeningul osalenute kohuseks panna kokku pehmendusmatid.

9. Treeningpaiga puhtuse ja korra eest vastutab treeningul juhendaja, iseseisval ronimisel vastutab korra eest treeningul osalenud ronijaid esindav kogenud ronija

10. Ronimisseina esisel on keelatud jooksmine, omavoliline märgete tegemine ronimisseinale ja selle esisele põrandale.

11. Lahtistest nukkidest teavita ronimisseina esindajat (juhendajat).

12. Ronimisseina vastutava juhendaja ülesanne on jälgida, et ronimisseinal ronimine toimuks turvaliselt. Vajadusel ta teeb ronimisseina kasutajatele märkusi ebakorrektse, mitteturvalise ronimise või julgestamine kohta. Ronimisseina juhendajal on õigus keelduda ronijat ronimisseinale lubamast, juhul kui tema käitumine või tegevus ohustab teiste ronijate turvalisust.

13. Mitte sulgeda asjadega ronimisseina juures asuvaid

uksi, tuletõrje püstakut ja väljapääse.

14. Kui ronija on vähem kui 18 aastane ON RONIMINE KEELATUD ILMA LAPSEVANEMA ALLKIRJASTATUD NÕUSOLEKUTA.

15. Juhul kui ronimisseina juhendaja või instruktor juhib sinu tähelepanu heale ronimistavale ning näitab mingeid võtteid, siis need kehtivad ainult konkreetse situatsiooni kohta ronimisseinal. Neid ei ole alati võimalik rakendada teistesse ronimisolukordadesse, olgu need siis tehisronimisseintel või looduslikel kaljudel. Iseseisvaks riskide võtmiseks erinevates ronimise olukordades tuleks enne läbida vastav instruktaaž või treeningkursused

16. Info kaljuronimise koolitussüsteemi ja selle erinevate kursuste kohta leiad Tallinna Kaljuronimisklubi kodulehelt www.kaljuronimine.ee/?go=training

17. Ronimisseinal on keelatud ilma loata pildistamine ja filmimine

18. Ronimisseina esindajad ei kanna mingit juriidilist vastutust isikute vara kaotamise või riknemise eest, mis on tekkinud seoses ronimisseina kasutamisega.

 

Bouldering (ronimine ilma ülalt- või altjulgestuseta kuni 4m kõrguseni)

  1. Bouldering ronimise ajal veendu enese ja teiste ohutuses.

2. Eemalda enne ronimist sõrmused, kinnita pikemad juuksed ning liiga vabalt rippuvad rõivad. Sobiv on liibuvam spordiriietus.

3. Veendu, et pehmendusmatid on paigaldatud vajalikus kohas ja ilma vahedeta.

4. Veendu, et pehmendusmattidel pole esemeid ega inimesi.

5. Ära roni teiste seinal olevate ronijate kohal ega all.

6. Ära istu ega lama pehmendusmattidel samal ajal kui keegi ronib.

7. Roni radasid, mis on sulle jõukohased.

8. Mitte ronida bouldering ronimisseina otsa (bouldering topout).

9. Vajadusel kasuta gümnastilist julgestust (spottimine).

10. Võimalusel lasku seinalt alla ronides, kuna kontrollimatu alla hüppamine või kukkumine võib põhjustada tõsiseid traumasid.

11. Seinalt alla hüppamisel püüa teadlikult kasutada maandumise pehmendamise võtteid, väldi pehmendusmattide vahesid.